Mat oder ouni Baart, awer mat Stil.

Wat mir u mengem Beruff am bäschte gefält, ass dat en nach e richtegt Handwierk mat Traditioun ass. An dat bréngt mat sech dat een muss mat der Zäit matgoen an den Tendenzen nogoen an esou kann een sech permanent weider entwéckelen.

Ee Wuert zur Traditioun..

Barbiere (italienesch) oder Barber (amerikanescht englesch) heescht: Härecoiffer. Dat Wuert kënnt vun Baart, ëm deen sech den Härecoiffer fréier ëmmer bekëmmert huet, respektiv sech haut erëm bekëmmert. De Mann vun haut dréit erëm e Baart a wëllt deen gestylt kréien oder eventuell erëm eweg gemaacht kréien. Dëst sinn just zwee vun villen Servicer déi Weidert Men’s Finest Iech offréiert.

Natierlech steet Är Coiffure am Mëttelpunkt.

An och hei ginn et dauernd nei Iddien, Impulser an Tendenzen. Et geet mir drëms fir dës opzespieren, se ze personaliséieren an se dann individuell fir all Client ëmzesetzen. Esou gët aus dem Coiffer e Stilist an aus engem traditionellen Handwierker e Créateur vun Tendenzen.

E Widdersproch ? Neen, einfach WEIDERT men's finest.

messer etui